ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen dokumentum tartalmazza a Kukkapukka Bt., a https://szuleskonyv.hu/ oldal (a továbbiakban: honlap) üzemeltetőjének (a továbbiakban: adatkezelő) tájékoztatását az oldalon személyes adatot megadó személyek (a továbbiakban: érintett) tekintetében a megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

Elérhetőségeink:

– postacím: 1141 Budapest, Mályva u. 30.

e-mailcím: szuleskonyv@gmail.com

– telefonszám: +3620 321-6788

Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

1. Adatkezelési esetkörök leírása, az adatkezelés célja, ideje és a kezelt adatok köre

Háromféle céllal kezelünk adatokat, az adatkezelés jogalapja valamennyi esetben az érintett kifejezett hozzájárulása. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama a következő.

A) Megrendelő űrlap

Lehetőséget biztosítunk az érintett számára, hogy a honlapon keresztül, a megrendelő űrlap kitöltésével és elküldésével megrendelje a Szülés, császármetszés, VBAC – Elméleti és gyakorlati tudnivalók hüvelyi szülésre és császármetszésre készülő nőknek című könyvet. Az űrlapon az alábbi adatokat kell megadnia: név, cég esetén cégnév és adószám, e-mailcím, telefonszám, számlázási cím, valamint a könyv átvételével, illetve szállításának módjával kapcsolatos adatok.

Az adatokat a megrendelés teljesítése, a díjbekérő levél és a számla elkészítése érdekében, valamint könyveladási statisztika készítése érdekében kezeljük (ez utóbbit lásd a C) pontban).

A kezelt adatok

A honlapon megvételre kínált könyv megrendeléséhez és a megrendelés teljesítéséhez, valamint a számlaadáshoz szükséges adatok: név; cég esetén cégnév és adószám; e-mailcím; telefonszám; számlázási cím; szállítási cím; a megrendelt könyv darabszáma; nyilatkozat a szállítás módjáról vagy a személyes átvételről.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a megrendelés teljesítéséhez, valamint a számla elkészítéséhez, elküldéséhez szükséges ideig kezeljük, és az esetleges reklamációk, szállítási problémák orvoslása céljából a megrendeléstől számított 30 napig megőrizzük. Azt követően az adatok közül az alábbiakat töröljük: cég adószáma; e-mailcím; telefonszám; számlázási cím; a szállítási címből az utcanév és házszám. (A többi adat kapcsán lásd a C) pontot.)

B) Olvasói visszajelzések

Amennyiben ehhez az érintett külön, írásban kifejezetten hozzájárul, akkor az általa a szuleskonyv@gmail.com e-mailcímre küldött olvasói visszajelzést, élménybeszámolót, vagy annak az érintettel egyeztetett részletét közzétesszük a honlap Olvasói visszajelzések menüpontja alatt.

A kezelt adatok

Az érintett neve, „szerepköre” (pl. kismama, dúla, szülészorvos stb.), e-mailcíme, visszajelzésének szövege. A honlap Olvasói visszajelzések menüpontjában a visszajelzés szövege alatt az érintett vezeték- és keresztneve és „szerepköre”, illetve az érintett ilyen irányú kívánsága esetén csak a keresztneve és „szerepköre” szerepel.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat addig kezeljük, amíg az adott olvasói visszajelzés a honlapon szerepel.

C) Statisztikai célú adatkezelés

Statisztikát készítünk arról, hogy milyen ütemben, mennyiségben és földrajzi megoszlásban fogy a könyv. A statisztika kizárólag az adatkezelő saját céljára készül.

A kezelt adatok

A könyv eladási statisztikájának elkészítése céljából az A) pontban felsorolt adatok közül az alábbiakat őrizzük meg: név; cég esetén cégnév; a szállítási címből a város (személyes átvétel esetén a számlázási címben szereplő város); a megrendelt könyv darabszáma.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat addig kezeljük, amíg a 2021. augusztus 3-án kinyomtatott 1000 könyv el nem fogy, de legfeljebb 2022. augusztus 20-áig. Azt követően a személyes adatok törlésre kerülnek, a statisztika anonimizált formában marad meg.

2. Adatfeldolgozók

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként a BIT Monkey Creative Group Kft-t (székhelye: 4030 Debrecen, Cser utca 15.; hello@bitmonkey.hu) vesszük igénybe, amely a tárhelyszolgáltatást végzi. 

3. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül az érintettet a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés, 
 • helyesbítéshez való jog, 
 • adatkezelés korlátozása, 
 • törléshez való jog, 
 • hordozhatósághoz való jog, 
 • tiltakozáshoz való jog, 
 • hozzájárulás visszavonási joga. 

Amennyiben az érintett jogaival élni kíván, az az azonosításával jár együtt, valamint az érintettel szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk az érintettről), valamint az e-mail fiókunkban elérhető lesz az érintett adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

3.1. A hozzájárulás visszavonásának joga

Az érintett bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

3.2. A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és 
 • a következő információkról tájékoztassuk: 
  • az adatkezelés céljai; 
  • az érintettről kezelt személyes adatok kategóriái; 
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk; 
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
  • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
  • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. 

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatáskérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az érintett azonosítását követően e-mailben juttatjuk el hozzá a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

3.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

3.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk; 
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldása előtt 3 munkanappal) tájékoztatjuk az érintettet.

3.5. Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük; 
 • az érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 • az érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre, 
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert, 
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az érintettről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az érintett személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha az érintett felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban). 

3.6. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ezesetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

3.7. Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az érintettnek joga van arra, hogy kérje, hogy az általa a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit txt formátumban bocsátunk a rendelkezésére, illetve ha ez technikailag megvalósítható, akkor az érintett kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

3.8. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az érintett szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

4. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások által biztosítjuk, hogy az érintettek adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk az érintettet.

5. Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk az érintettet az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól; 
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását; 
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja, 
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. 

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, és ha az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül az érintettnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. 08. 28. napjától érvényes.